شماره سوم دوفصلنامهٔ تخصصی فقه نظام

شماره سوم دوفصلنامهٔ تخصصی فقه نظام

سومین شماره دوفصلنامهٔ فقه نظام منتشر شد.

در این شماره می‌‌خوانیم:

۱. بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنت‌های اسلامی و تغییر سبک زندگی |  احمدعلی یوسفی؛ محمد مادرشاهی

۲.  جریان اصل برائت در رفتار حاکم |  علی صالحی‌منش

۳.  منطق و ساختار نظام مسائل فقه سیاسی |  مجید رجبی

۴.  انتخابی‌بودن و انتصابی‌بودن کارگزار حکومت اسلامی |  رضا انصاری

۵.  بررسی فقهی ماهیت منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی | محمدسهیل بهرام‌نسب

۶.  تحلیل مفهوم ذاتی فرهنگ، با تکیه بر دیدگاه آیت الله اراکی | محمدجواد ایزدپناه؛ مهدی مجیدی

۷.  بررسی فقهی و حقوقی حقّ حبس زوجه در صورت اعسار زوج |  محسن عرب