اساسنامه

متن مصوبه : شورای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی اساسنامه مؤسسه پژوهشی فقه نظام با مشخصات ذیل تایید نمود .

اساسنامه مؤسسه پژوهشی فقه نظام

مقدمه

 با توجه به ضرورت نقش آفرینی نخبگان در تهیه نرم افزار حکومت اسلامی در قالب فقه نظام واحد پژوهشی با عنوان مؤسسه پژوهشی فقه نظام که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه نامیده می شود. با خصوصیات ذیل تاسیس و بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه اداره می گردد .

ماده 1: اهداف

اهداف مؤسسه عبارت است از :

1. زمینه سازی برای گسترش و تعمیق فقه نظام

2. پاسخگویی به نیاز های اساسی جامعه و نظام اسلامی در حوزه فقه نظام

3. تقویت و تثبیت مرجعیت علمی حوزه های علمیه در تولید و عرضه دانش های اسلامی

4. کارآمدسازی دانش های دینی در مواجهه فعال با نیازها، چالش ها و پرسش های نوپدید

5. زمینه سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فقه نظام

6. تبیین، تولید و گسترش فقه نظام به منظور تحقق عینی آن که در قالب اهداف عینی زیر تعقیب می شود:

الف) گفتمان سازی و ایجاد درک عمومی از فقه نظام و ضرورت و جایگاه آن

ب) ایجاد نهضت تولید علم در حوزه فقه نظام

ج) مشارکت در تولید علم در حوزه فقه نظام

د) ارائه طرح های عملیاتی برخاسته از فقه نظام در شؤون مختلف نظام

ه)تولید محتوای آموزشی فقه نظام متناسب با سطوح مختلف

ماده 2:

وظایف و مسئولیت ها

این مؤسسه در چارچوب اهداف مذکور وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:

 1. شناسایی نیاز های پژوهشی ، چالش ها و پرسش های نوپدید در زمینه فقه نظام
 2. فراهم سازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای امر پژوهش
 3. طراحی و اجرای طرح های پژوهشی فقه نظام
 4. برقراری ارتباط و تعامل علمی و فرهنگی با نهادها ، مراکز ، مؤسسات و شخصیت های علمی مرتبط با حوزه فعالیت مؤسسه
 5. اطلاع رسانی از نتایج مطالعات و تحقیقات علمی
 6. تولید و انتشار دانشانامه ، فرهنگنامه ، کتب و مجلات علمی و نشریات فرهنگی و دیگر فرآورده های مور نیاز مخاطبان مؤسسه به صورت چاپی ، دیجیتالی و چند رسانه ای و توزیع آن ها در داخل و خارج کشور ، با بهره گیری از انواع امکانات و روش های مناسب
 7. مشارکت و مساعدت با نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی در داخل و خارج و دستگاه های اجرایی کشور در جهت هم افزایی یا تامین نیاز های آنها در زمینه های مندرج در اهداف
 8. فعالیت در فضای مجازی و راه اندازی مؤسسات ، سایت ها و سامانه های محتوایی و اطلاع رسانی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات
 9. تشکیل دوره های آموزشی ، طبق مقررات مربوط و با مجوز مراجع ذی صلاح
 10. برنامه ریزی و برگزاری همایش ها ، جشنواره ها ، هم اندیشی ها ، نشست های علمی و فکری ، کرسی های نظریه پردازی ، نوآوری ، نقد ، مناظره و آزاد اندیشی
 11. اعطای جوایز متناسب با ظرفیت ها و اهداف

ماده 3: ارزش های بنیادین و اصول حاکم 

ارزش های بنیادین و اصول حاکم بر مؤسسه عبارت است از :

 1. پایبندی به اصول و مبانی مذهب جعفری ، روش اجتهادی و فقه جواهری و نظام اسلامی
 2. حفظ و رعایت شئونات حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه
 3. اهتمام به امر نیازسنجی پژوهشی ، آینده نگری و ادبیات روزآمد در حوزه های پژوهشی مرتبط
 4. مواجهه عالمانه ، عمیق و اجتهادی با مسائل و آرای اندیشمندان
 5. اهتمام به همکاری با مراکز علمی معتبر
 6. پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی
 7. رویکرد کاربردی و جهت گیری کلیه پژوهش ها در راستای نیاز جامعه و دستگاه های اجرایی

ماده 4: ارکان

ارکان واحد عبارتند از:

الف) مؤسس

ب) هیئت امناء

ج) رئیس

د) شورای پژوهش

ماده 5: مؤسس

مؤسس عبارت است از : محسن محمدی عراقی (اراکی)

تبصره 1: در صورت وفات مؤسس یا وقوع هر امر دیگری که مانع از انجام وظایف برای مؤسس باشد مؤسسه منحل نمی شود و هیأت امناءوظایف مؤسس را تا تعیین تکلیف مؤسسه به عهده می گیرد .

تبصره 2: هیأت امناء موظف است حداکثر تا 6 ماه نظر خود را در خصوص تعیین تکلیف مؤسسه به شورای اعطاء اعلام نماید.

وظائف و اختیارات مؤسس:

 1. اخذ مجوز های لازم و پیگیری امور مربوط به ثبت
 2. تهیه و تنظیم اسانامه و ارائه به شورای اعطاء جهت تایید
 3. تعیین اعضای اولیه هیأت امناء و پیشنهاد به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه
 4. پذیرش استعفا و یا جایگزینی اعضای هیأت امناء با تایید شورای اعطاء
 5. تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات مؤسسه
 6. اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انحلال مؤسسه
 7. پیشنهاد نامزد یا نامزد های ریاست مؤسسه پس از تصویب هیأت امناء
 8. صدور حکم نصب و عزل رئیس مؤسسه پس از تصویب هیأت امناء

تبصره 1: چنانچه مؤسس به وظیفه خود (بند 8) عمل نکرد ، مصوبه هیأت امناء جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شورای اعطای مجوزها و امتیاز های علمی ارائه خواهد شد .

تبصره 2: مؤسس پس از تشکیل هیأت امناء تمامی وظایف در ماده 6 را که منافاتی با اختیارات هیأت امناء داشته باشد همچنان به عهده خواهد داشت .

ماده 7: اعضای هیأت امناء

اعضای هیأت امنای مؤسسه عبارتند از :

 1. محسن محمدی عراقی(اراکی) (رئیس هیأت امناء)
 2. نماینده شورای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی
 3. پنج نفر از فضلا و شخصیت های علمی حوزه به انتخاب مؤسس و تایید شورای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی ، که برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است .

اختیارات و امتیازات هیأت امناء

1. تصویب آئین نامه داخلی هیأت امناء

2. تصویب اساسنامه، تغییر و اصلاح آن در چارچوب مقررات شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

3. تصویب ساختار مؤسسه

4. تصویب اسناد راهبردی، سیاست ها، خطوط مشی و برنامه های کلان مؤسسه

5. تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی و نظارتی

6. تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه مؤسسه

7. نظارت بر حسن اجرای فعالیت های مؤسسه و ارزیابی عملکرد ر ئیس مؤسسه در چارچوب آئین نامه نظارت

8. تعیین حسابرس/ بازرس

9. بررسی و پیشنهاد انحلال مؤسسه به مؤسس

10. اتخاذ تصمیم در خصوص رئیس پیشنهاد شده از سوی مؤسس

11. پذیرفتن یا رد استعفای کتبی رئیس مؤسسه

12. تصویب انحلال، کاهش و یا افزایش گروه های علمی مؤسسه

تبصره: تصمیمات و مصوبات هیأت امناء با رای موافق اکثریت اعضای هیأت امناء دارای اعتبار است .

ماده 9: رئیس

رئیس مؤسسه بالاترین مقام اجرایی مؤسسسه است که از میان فضلا و شخصیت های علمی حوزه ، با پیشنهاد مؤسس و توسط هیأت امناء برای مدت 4 سال انتخاب می شود . انتخاب مجدد وی بلامانع است .

وظائف رئیس:

 1. اداره مؤسسه در چارچوب اساسنامه ، مصوبات ، ضوابط و مقررات هیأت امناء
 2. پیشنهاد سیاست ها ، برنامه های کلان مؤسسه و اصلاحیه آن به هیأت امناء
 3. صدور احکام رؤسای پژوهشکده ها ، معاونان و مدیران مؤسسه
 4. پیشنهاد آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی ، مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی و نظارتی به هیأت امناء
 5. پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیأت امناء
 6. پینشهاد انحلال، کاهش و یا افزایش گروه های علمی به هیأت امناء
 7. افتتاح حساب و امضای مکاتبات ، اسناد تعهد آور ، قرارداد ها و سایر اسناد مالی
 8. ارائه گزارش عملکرد سالانه و موردی و ترازنامه مالی مؤسسه به هیأت امناء
 9. تلاش در راستای تامین منابع مالی و اعتباری از طریق کمک های دولتی و غیر دولتی و یا ایجاد ساختار های خودکفایی مالی و طرق مناسب دیگر
 10. نمایندگی در مجامع عمومی ، مراجع رسمی ، قضایی ، اداری و اجرایی و حق واگذاری آن به فرد دیگر با نظارت هیأت امناء
 11. حفظ و استیفای کلیه حقوق مؤسسه از اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه هر نوع دعوی و صلح و سازش نزد مراجع ذی صلاح
 12. پیگیری تاسیس و راه اندازی شعبه ها، نمایندگی ها و دفاتر وابسته به مؤسسه در داخل و خارج کشور طبق ضوابط
 13. نصب مسئولان شعبه ها ، نمایندگی ها و دفاتر وابسته به مؤسسه که در داخل و خارج از کشور تشکیل می شوند طبق ضوابط
 14. نظارت بر حسن انجام وظایف زیر مجموعه
 15. انجام سایر وظایف محول از سوی هیأت امنا

ماده 10: شورای پژوهش

شورای پژوهش متشکل است از :

 1. رئیس مؤسسه (رئیس)
 2. معاون پژوهش (دبیر)
 3. مسئولان پژوهشکده ها
 4. سه تا پنچ نفر از پژوهشگران که حداقل 2 نفر آنها خارج از مؤسسه باشند

ماده 11: وظایف شورای پژوهش

اهم وظائف و اختیارات شورای پژوهش عبارت است از:

 1. تصویب آئین نامه داخلی
 2. تصویب آئین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی و آموزشی گروه های علمی در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلان مصوب
 3. بررسی و پیشنهاد برنامه های سالانه گروه های پژوهشی به رئیس مؤسسه
 4. بررسی گزارش های پیشرفت برنامه های مصوب مؤسسه و گروه های پژوهشی
 5. پیشنهاد تاسیس، افزایش و انحلال گروه های علمی به هیأت امناء
 6. انجام سایر امور محوله از سوی هیأت امناء در چارچوب اهداف و وظایف مؤسسه

ماده 12 : وابستگی سازمانی

موسسه دارای شخصیت حوزوی غیر وابسته و از نظر حقوقی و مالی مستقل است .

ماده 13: مرکز اصلی موسسه استان قم، شهر قم ، به آدرس خیابان صفائیه ، کوی 24 (ممتاز) ، نبش کوچه سوم است.

تبصره: موسسه می­تواند با تصویب هیأت امناء و تایید شورای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی نسبت به تأسیس شعب در مراکز استان ها و خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 14 : منابع مالی

 1. اعتبارات تأمین شده از سوی مؤسس
 2. اعتبارات تأمین شده از سوی هیأت امناء
 3. درآمد های حاصل از نشر و ترجمه
 4. کمک از بودجه عمومی کشور
 5. کمک های مالی دولت
 6. کمک سایر مراکز و دستگاه ها
 7. هدایا و کمکهای مالی خیرین
 8. موقوفات و وجوهات حاصله از مجاری مشروع
 9. تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص ، بانکها و مؤسسات اعتباری

ماده 15: انحلال

الف: انحلال

مؤسسه با تصمیم مؤسس به انحلال ، منحل می شود .

تبصره : مرجع نهای اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه شروای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی است .

ب: تسویه

 1. در صورت انحلال ، هیأت تسویه ای مرکب از نماینده هیأت امناء ، رئیس یا یکی از معاونان وی و نماینده شورای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی تشکیل و با رعایت مقررات قانونی ، مسئولیت امر تسویه را بر عهده خواهند داشت .
 2. در دوره تسویه ، تمامی دیون ، مطالبات و تعهدات موسسه در چارچوب مصوبات هیأت امناء و مقررات عمومی کشور ایفاد خواهد شد .

ج: تعیین تکلیف اموال

در صورت انحلال مؤسسه پس از تحویل اموال شخصی مؤسس ، کلیه اموال اهداییی و دارایی ها پس از تادیه دیون و بدهی ها، جهت تعیین تکلیف با رعایت مصالح حوزه در اختیار شورای عالی حوزه های علمیه جهت کمک به مراکز پژوهشی حوزوی قرار می گیرد.

تبصره : هیأت تسویه موظف است در مورد فوق صورت جلسه ای که به امضای تمامی اعضای هیأت خواهد رسید ، تنظیم و یک نسخه از آن را به رئیس هیأت امناء و یک نسخه از آن را به شورای اعطای مجوز ها و امتیاز های علمی تسلیم کند .

ماده 16 : در خصوص موارد قید نشده در اساسنامه ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مشروط به عدم تغایر با شئون حوزوی و طبق قوانین شورای عالی حوزه های علمیه عمل خواهد شد.

ماده 17: این اساسنامه در 17 ماده و 9 تبصره تنظیم و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۶ به تصویب هیأت امناء رسید.

برچسب ها

حقوقی
نمودار سازمانی
گزارش عملکرد
معرفی پژوهشگاه
مأموریت و چشم‌انداز