هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.
تاریخ انتشار : 1396/9/26
بازدید : 762
زمان انتشار : 10:16:00

هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع: 
بازخوانی ناگزیر فقه نظام به فقه در دین و ولایت فقه در احکام به ولایت فقه در دین در راستای پایش بنیان پارادایمی نظام جمهوری اسلامی ایران 

ارائه دهنده : دکتر احمد آکوچکیان دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)
ناقد: حجت الاسالم و المسلمین سید یاسر صادقی - پژ<هشگر پژوهشگاه فقه نظام 
در تاریخ96/9/25 در مدرسه عالی کریمه اهل بیت واقع بلوار امین خیابان 20 متری گلستان برگزار گردید.فوتر پژوهشگاه copy.JPG

کرسی هفدهم.JPG

ارسال نظر