طراحی بانک اسلامی در پژوهشگاه فقه نظام رئیس پژوهشگاه فقه نظام از طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی در این پژوهشگاه خبر داد
تاریخ انتشار : 1398/8/22
بازدید : 340
زمان انتشار : 08:54:00

طراحی بانک اسلامی در پژوهشگاه فقه نظام

ارسال نظر