ثمرات سیاسی قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و سایر حکومتها)
تاریخ انتشار : 1400/7/27
بازدید : 501

ثمرات سیاسی قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان، مذاهب و سایر حکومتها)

علی صالحی منش *[1]سید سجاد ایزدهی[2]

چکیده

قاعده الزام به عنوان یک قاعده فقهی، گویای این است که می توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم نمود، بر این اساس نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت های مذهبی وهمچنین سایر دولت ها و سازمانها شکل می گیرد؛ در این مقاله بیان شده است که نظرات گوناگون در مورد گستره قاعده تاثیر به سزایی در ثمرات سیاسی آن می گذارد، بنابر یک دیدگاه قاعده اختصاص به باب های ارث و طلاق دارد که در نتیجه قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می داند، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیه الزام کننده و الزام شونده اختصاص به شیعه پیدا کند گروهی از ثمرات سیاسی قابل فرض نخواهند بود، شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می رسد از ثمرات قاعده به شمار بیایند، خارج خواهد نمود. در این مقاله بیان شده است، که قاعده الزام افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصور است، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیرمسلمانان دارای ثمره می باشد. روش این پژوهش کتابخانه ای است.

کلید واژگان

قاعده الزام ، فقه سیاسی، اقلیت های مذهبی، روابط خارجی، روابط بین الملل

[1] پژوهشگر  پژوهشگاه فقه نظام.

[2]  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کلمات کليدي:
موارد مرتبط
بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی
بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت اسلامی
بررسی فقهی شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی
فایل های پیوستی
ثمرات سیاسی قاعدۀ الزام
این فایل 133 بار دانلود شده است
ارسال نظر